ETYLEENIGLYKOLI-ISOPROPYYLIEETTERI ICSC: 1491
Lokakuu 2004

2-Isopropoksietanoli
2-(1-Metoksietoksi)etanoli
Isopropyyliglykoli
4-Metyyli-3-oksa-1-pentanoli
Isopropyylioksitoli
EGiPE
CAS # 109-59-1 C5H12O2 / (CH3)2CHOCH2CH2OH
RTECS # KL5075000 Molekyylimassa: 104.1
YK # 1993
Indeksi # 603-013-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 44°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 44°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Tuuleta. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 20/21-36
S: (2-)-24/25
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-III
NFPA-vaararuudukko: H1; F3; R0;
Viileä. Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETYLEENIGLYKOLI-ISOPROPYYLIEETTERI ICSC: 1491
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 25 ppm (TWA) (iho) (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: 5 ppm, 22 mg/m³; imeytyy ihon kautta (H); hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja ihon läpi.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ja ärsyttää lievästi ihoa ja hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen anemiaan.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 99 kPa:ssa: 139.5-144.5°C
Sulamislämpötila: -60°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.903 20°C:ssa
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 100
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.44
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Leimahduslämpötila: 44°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 240°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.6-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.05
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Isopropyl cellosolve on kaupallinen nimi.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5660 ul/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3100 mg/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)