SUKKINONITRIILI ICSC: 1497
Huhtikuu 2004

Butaanidinitriili
Sukkinihappodinitriili
Etyleenisyanidi
Etyleenidisyanidi
Disyanoetaani
CAS # 110-61-2 C4H4N2 / CNCH2CH2CN
RTECS # WN3850000 Molekyylimassa: 80.1
YK # 3276
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kouristuksia.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan pölynsuodatin myrkyllistä pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-III.
NFPA-vaararuudukko: H2; F1; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista, voimakkaista pelkistimistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SUKKINONITRIILI ICSC: 1497
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ, VAHAMAISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan ja joutuessaan kosketuksiin happojen kanssa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja ja syanideja. Reagoi vahvojen emästen kanssa muodostaen ammoniakkia. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja voimakkaiden pelkistimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia soluhengityksessä (inhibointi), johtaen kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 265°C
Sulamislämpötila: 54°C
Tiheys: 1.02 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 13
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Leimahduslämpötila: 132°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.99
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 450 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)