FERRIKLORIDI (vedetön) ICSC: 1499
Huhtikuu 2004

Rautakloridi
Rautatrikloridi
Rauta(III)kloridi
CAS # 7705-08-0 FeCl3
RTECS # LJ9100000 Molekyylimassa: 162.2
YK # 1773
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine muovisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80S1773.
Erillään vahvoista emäksistä ja yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat. Kuiva. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FERRIKLORIDI (vedetön) ICSC: 1499
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
MUSTIA - RUSKEITA, HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan yli 200°C:een, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorikaasua ja kloorivetyä. Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, jolloin muodostuu kloorivetyä. Aineen vesiliuos on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti alkalimetallien, allyylikloridin, etyleenioksidin, styreenin ja emästen kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran. Syövyttää metallia muodostaen syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC #0001).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (liukoiset suolat, Fe): 1 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP (liukoiset suolat, Fe): 1 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 37°C (ks. huomautukset.)
Tiheys: 2.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 92 (reaktio)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
YK-numero 1773 on kiteille (vedettömälle ferrikloridille) ja YK-numero 2582 on liuokselle. Ilmoitettu sulamislämpötila koskee lämpötilaa, jossa kidevesi poistuu. Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80GC1-II+III on liuokselle. Flores martis ja molysite ovat yleiset nimet.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 316 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)