SALISYYLIHAPPO, METYYLIESTERI ICSC: 1505
Lokakuu 2004

Metyyli-2-hydroksibentsoaatti
2-(Metoksikarbonyyli)fenoli
Metyylisalisylaatti
o-Hydroksibentsoehappo, metyyliesteri
Wintergreen-öljy
CAS # 119-36-8 C8H8O3
RTECS # VO4725000 Molekyylimassa: 152.1
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. (Lisäksi ks. nieleminen).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli. Hyperventilaatio. Korvien soiminen. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SALISYYLIHAPPO, METYYLIESTERI ICSC: 1505
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN TAI KELTAINEN - PUNAINEN, ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen emästen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen sokkiin ja kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 222°C
Sulamislämpötila: -8.6°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.18
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.07
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.24
Leimahduslämpötila: 96°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 451°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.55
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 887 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)