n-PROPYYLINITRAATTI ICSC: 1513
Huhtikuu 2004

Typpihappo, propyyliesteri
Monopropyylinitraatti
CAS # 627-13-4 C3H7NO3
RTECS # UK0350000 Molekyylimassa: 105.1
YK # 1865
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Räjähtävää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin hapettimien, palavien aineiden, pelkistävien aineiden kanssa.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Palo- ja räjähdysvaara palavien aineiden kanssa.
Vältä iskuja ja hankausta. Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Siniset huulet ja kynnet. Sininen iho. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. (Lisäksi ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin. (Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite.)
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-I+II
NFPA-vaararuudukko: H2; F3; R3; OX
Hyvin suljettu. Viileä. Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, palavista ja pelkistävistä aineista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
n-PROPYYLINITRAATTI ICSC: 1513
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta. Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu typen oksideja. Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 25 ppm (TWA) (BEI) (ACGIH 2004).
TLV: 40 ppm (STEL) (BEI) (ACGIH 2004).
HTP: 25 ppm; 110 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
HTP: 40 ppm; 170 mg/m³ (15 min) (Suomi 2002).
MAK: 25 ppm; 110 mg/m³, hetkellisyysluokka: II(2) (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää hengitysteitä, silmiä ja ihoa. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia veressä, johtaen methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. huomautukset.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 110°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 2.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.06
Leimahduslämpötila: 20°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 175°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2-100
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Palaminen suljetussa tilassa voi johtaa räjähdykseen. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)