PINDONI ICSC: 1515
Huhtikuu 2004

2-Pivaloyyli-indan-1,3-dioni
2-(2,2-Dimetyyli-1-oksopropyyli)-1H-indeeni-1,3-(2H)-dioni
2-Pivaloyyli-1,3-indaanidioni
CAS # 83-26-1 C14H14O3
RTECS # NK6300000 Molekyylimassa: 230.3
YK # 2588
Indeksi # 606-016-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Oireet aiheutuvat luultavimmin verenvuodosta ja ne riippuvat vuotokohteesta.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan pölynsuodatin myrkyllistä pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 25-48/25-50/53
S: (1/2-)-37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT7-III
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PINDONI ICSC: 1515
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAISIA KITEITÄ.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.1 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen verenvuotoon. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa.
Sulamislämpötila: 108-110°C
Tiheys: 1.06 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lintuihin ja nisäkkäisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Hajoamislämpötila tuntematon. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Verenvuodon oireet ilmaantuvat vasta muutamien tuntien tai päivien kuluttua. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 10.3 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.21-1.6 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)