POLYETYLEENIGLYKOLI (200-600) ICSC: 1517
Huhtikuu 2004

PEG
Oksietyleenipolymeeri
Poly(oksi-1,2-etyynidiyyli), alfa-hydro-omega-hydroksi
CAS # 25322-68-3 HO(C2H4O)nH
RTECS # Ks. huomautukset Molekyylimassa: 200-600
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jos palo on lähiympäristössä: hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta, vesisumua.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho

Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste kannellisiin astioihin. Huuhdo vuotanut neste runsaalla vedellä.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H0; F1; R0;
Kuiva. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
POLYETYLEENIGLYKOLI (200-600) ICSC: 1517
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, JÄHMEÄ, HIEMAN HYGROSKOOPPINEN NESTE.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK (hengittyvä fraktio): 1000 mg/m³ (hetkellisyysluokka: II(8)) (raskausvaarallisuusryhmä: C) (DFG 2004).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 250°C
Sulamislämpötila: Ks. huomautukset: pehmenemispiste
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.13
Liukoisuus veteen: 20 °C:ssa (erittäin hyvä)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: <10
Leimahduslämpötila: 171-235°C
Itsesyttymislämpötila: noin 360°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti käsittää seuraavat yksittäiset aineet: polyetyleeniglykoli 200 (RTECS TQ3600000), 300 (TQ3630000), 400 (TQ3675000), 600 (TQ3800000) ja polyetyleeniglykolien seokset, ja soveltuu täysin kaikille polyetyleeneille, joiden molekyylimassa on 200-600 g/mol. Pehmenemispisteet polyetyleeniglykoleille: 200 (-65 - -50°C), 300 (-15 - -10°C), 400 (-6 - 8°C), 600 (17 - 22°C). Carbowax on kaupallinen nimi.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 28 g/kg (200), 22 g/kg (350), 30.2 g/kg (400), 600 mg/kg (425), 30 g/kg (600).
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)