DHTDMAC (sis. 15% isopropanolia) ICSC: 1518
Huhtikuu 2004

Dihydrogenoitu talidimetyyliammoniumkloridi
1-Oktadekaaniaminium, N,N-dimetyyli-N-oktadekyylikloridi
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bis(hydrogenoitu talialkyyli)dimetyyli, kloridit
CAS # 61789-80-8 noin C36.4H76.8NCl
RTECS # UZ2997000 Molekyylimassa: noin 567-573
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta, vesisumua.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 25°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 25°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa valunut aine astioihin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DHTDMAC (sis. 15% isopropanolia) ICSC: 1518
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖNTÄ - VALKOISTA PASTAA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä. Aine ärsyttää ihoa.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 135°C
Sulamislämpötila: 30-45°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.87
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 10
Höyrynpaine, kPa 50°C:ssa: 17
Leimahduslämpötila: 25°C
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Tämän kortin suositukset eivät koske aineen jauhemaista muotoa. Lisäksi katso myös ICSC 0554 Isopropanoli.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >9850 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)