2-NITROANISOLI ICSC: 1520
Huhtikuu 2004

Bentseeni, 1-metoksi-2-nitro-
1-Metoksi-2-nitrobentseeni
o-Nitrofenyylimetyylieetteri
o-Nitroanisoli
CAS # 91-23-6 NO2C6H4OCH3 / C7H7NO3
RTECS # BZ8790000 Molekyylimassa: 153.1
YK # 2730
Indeksi # 609-047-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Siniset huulet ja kynnet. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Sekavuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Kuiva iho.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 45-22
S: 53-45
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-III.
Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-NITROANISOLI ICSC: 1520
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN - PUNAINEN NESTE.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen anemiaan.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 277°C
Sulamislämpötila: 10°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.25
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 30°C:ssa: 0.004
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.29
Leimahduslämpötila: 124°C
Itsesyttymislämpötila: 464°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.04-66
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.73
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 740 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)