o-TERFENYYLI ICSC: 1525
Huhtikuu 2004

1,2-Difenyylibentseeni
o-Difenyylibentseeni
CAS # 84-15-1 C18H14
RTECS # WZ6472000 Molekyylimassa: 230.31
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Imuroi valunut aine TAI lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H0; F1; R0;

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
o-TERFENYYLI ICSC: 1525
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ - KELTAISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen hiilimonoksidia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (terfenyylit): 5 mg/m³ (STEL) (kattoarvo) (ACGIH 2004).
HTP (terfenyylit): 1 ppm; 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
HTP (terfenyylit): 3 ppm; 29 mg/m³ (15 min) (Suomi 2002).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 332°C
Sulamislämpötila: 56.2°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.0033
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.9
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): <0.9
Leimahduslämpötila: 163°C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.5
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin.
HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1900 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)