KLOORIDIFENYYLIARSIINI ICSC: 1526
Huhtikuu 2004

Difenyyliarsiinikloridi
Difenyyliklooriarsiini
CAS # 712-48-1 C12H10AsCl / (C6H5)2AsCl
RTECS # CG9900000 Molekyylimassa: 264.6
YK # 1699
Indeksi # 033-002-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO

Jos palo on lähiympäristössä: kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vesisumua, vaahtoa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Kiristävä tunne rinnassa. Tajuttomuus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus.
Sangalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.)
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Hyvin haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 23/25-50/53
S: (1/2-)-20/21-28-45-60-61
Huomautus: [A, 1]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT3-I-S (kiinteä);
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT3-I-L (neste).
Erillään voimakkaista hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KLOORIDIFENYYLIARSIINI ICSC: 1526
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. TEKNINEN TUOTE: TUMMANRUSKEA NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja, sisältäen arseenihuuruja ja kloorikaasua. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Suurien aerosolipitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 333°C
Sulamislämpötila: 38-44°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4 45°C:ssa
Liukoisuus veteen, g/100 ml: 0.2 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.06
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.15
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Kortti on osittain päivitetty huhtikuussa 2005. Katso osio EU-luokitus.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)