1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEENI ICSC: 1527
Lokakuu 2004

Tetraliini
Tetrahydronaftaleeni
Naftaleeni, 1,2,3,4-tetrahydro-
CAS # 119-64-2 C10H12
RTECS # QK3850000 Molekyylimassa: 132.20
YK #
Indeksi # 601-045-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa päästä kosketuksiin hapettimien kanssa. EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 77°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 77°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Riisu tahriintunut vaatetus.
Silmät Kipu. Punoitus. Sumentunut näkö.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. (ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Kokoa vuotanut neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N
R: 19-36/38-51/53
S: (2-)-26-28-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F2; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu hidastamaan peroksidien muodostumista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEENI ICSC: 1527
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu ärsyttäviä höyryjä. Reagoi voimakkaasti hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 207.6°C
Sulamislämpötila: -35.8°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9702
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 0.05
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Leimahduslämpötila: 77°C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.8 (100°C) - 5.0 (150°C)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.78
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1620 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 17300 ul/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)