KROMI(III)NITRAATTINONAHYDRAATTI ICSC: 1530
Lokakuu 2004

Krominitraatti
Kromitrinitraatti
Typpihappo, kromi(III)suola
CAS # 7789-02-8 Cr(NO3)3• 9H2O
RTECS # GB6300000 Molekyylimassa: 400.2
YK # 2720
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara.


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään palavista ja pelkistävistä aineista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KROMI(III)NITRAATTINONAHYDRAATTI ICSC: 1530
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
SYVÄNSINIPUNAISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Aineen vesiliuos on heikko happo.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Cr(III) yhdisteet): 0.5 mg/m³ (TWA) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2004).
HTP (Cr(III) yhdisteet): 0.5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
MAK (Cr(III) yhdisteet): IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) herkistää ihoa (Sh); (DFG 2012).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa.
Sulamislämpötila: 66°C
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Tämän kortin suositukset koskevat myös vedetöntä kromi(III)nitraattia.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin tavoitetaso: virtsan kromi 0,01 µmol/l. Virtsan kromin ylittäessä pitoisuuden 0,01 µmol/l työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa tapahtuu altistumista kuusiarvoiselle kromille (Työterveyslaitos 2012).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3250 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)