tert-BUTYYLIKROMAATTI ICSC: 1533
Huhtikuu 2005

bis(tert-Butyyli)kromaatti
Kromihappo, di-tert-butyyliesteri
CAS # 1189-85-1 C8H18CrO4 / ((CH3)3CO)2CrO2
RTECS # GB2900000 Molekyylimassa: 230.2
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Hiilidioksidia, vaahtoa, kuivaa jauhetta, vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Ihovaurioita. Kipu. Punoitus.
Suojavaatetus. Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Vakavia syövytysvammoja. Kipu. Punoitus.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään vahvoista emäksistä, yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
tert-BUTYYLIKROMAATTI ICSC: 1533
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Aine hajoaa palaessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja. Aineen vesiliuos on vahva happo, se reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (CrO_3): 0.1 mg/m³ (kattoarvo); (iho); (BEI); (ACGIH 2005).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja hengitysteissä. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Ks. huomautukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: -2.8°C
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.9
Leimahduslämpötila: ks. huomautukset.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi, mutta hydrolysoituu kosteuden tai veden vaikutuksesta kromi(VI)oksidiksi. Katso myös ICSC 1194 kromium(IV)oksidi. Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)