HYDROKSIETIKKAHAPPO ICSC: 1537
Lokakuu 2004

Glykolihappo
alfa-Hydroksietikkahappo
Hydroksietanolihappo
CAS # 79-14-1 C2H4O3 / HOCH2COOH
RTECS # MC5250000 Molekyylimassa: 76.1
YK # 3261
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Kurkkukipu.
Vältä hienopölyn ja sumun hengittämistä.
Puoli-istuva asento. Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Vakavia ihovaurioita.
Suojakäsineet.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80GC4-II+III
Erillään voimakkaista hapettimista, metalleista, sulfideista, syanideista vahvoista emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HYDROKSIETIKKAHAPPO ICSC: 1537
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ, HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien, syanidien ja sulfidien kanssa. Reagoi kiivaasti alumiinin, sinkin ja tinan kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Aineen vesiliuos on keskivahva happo.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää ihoa ja silmiä ja ärsyttää hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, johtaen munuaisvaurioon.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 100°C
Sulamislämpötila: 80°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.49
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.11
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tätä ainetta on kaupallisesti saatavana usein 70 % liuoksena, jonka YK-numero on 3265, vaaraluokka 8, pakkausryhmä II.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1950 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 7.1 ug/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)