METYYLIDIBROMIGLUTARONITRIILI ICSC: 1546
Lokakuu 2004

Glutaronitriili, 2-bromi-2-(bromimetyyli)-
1,2-Dibromi-2,4-disyanobutaani
2-Bromi-2-(bromimetyyli)pentaanidinitriili
CAS # 35691-65-7 C6H6Br2N2
RTECS # MA5599000 Molekyylimassa: 265.94
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.) Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
METYYLIDIBROMIGLUTARONITRIILI ICSC: 1546
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISIA KITEITÄ, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK :herkistää ihoa (Sh); (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 212°C
Sulamislämpötila: 51-52°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 515 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)