DEKAHYDRONAFTALEENI (cis/trans isomeerien seos) ICSC: 1548
Lokakuu 2004

Dekaliini
Perhydronaftaleeni
Dekahydronaftaliini
Bisyklo(4.4.0)dekaani
CAS # 91-17-8 C10H18
RTECS # QJ3150000 Molekyylimassa: 138.25
YK # 1147
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 57°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 57°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-III
NFPA-vaararuudukko: H2; F2; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista. Viileä. Säilytettävä pimeässä. Hyvin suljettu hidastamaan peroksidien muodostumista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DEKAHYDRONAFTALEENI (cis/trans isomeerien seos) ICSC: 1548
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää ihoa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 185-195°C
Sulamislämpötila: -40°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.87 - 0.90
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 127
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.8
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduslämpötila: 57°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 255°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.7-5.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.6
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin.
HUOMAUTUKSET
Muita sulamislämpötiloja: Cis-Dekahydronaftaleeni: -43°C, trans-Dekahydronaftaleeni: -30°C. Muita kiehumislämpötiloja: Cis-Dekahydronaftaleeni: 195°C, trans-Dekahydronaftaleeni: 187°C. Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4170 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 710 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5900 ul/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)