2-TERT-BUTYYLIFENOLI ICSC: 1549
Lokakuu 2004

o-tert-Butyylifenoli
2-(1,1-Dimetyylietyyli)fenoli
2-tert-Butyyli-1-hydroksibentseeni
CAS # 88-18-6 C10H14O / (CH3)3CC6H4OH
RTECS # SJ8921000 Molekyylimassa: 150.2
YK # 3145
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 80°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 80°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Hengenahdistus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Polttava tunne. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) Kokoa vuotanut neste suljettaviin, muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, happoanhydrideistä, happoklorideista, metalleista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-TERT-BUTYYLIFENOLI ICSC: 1549
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, emästen, happoanhydridien ja happokloridien kanssa. Syövyttää kuparia ja sen seoksia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää ihoa ja silmiä. Höyry ärsyttää hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 223°C
Sulamislämpötila: -6.8°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.2 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Leimahduslämpötila: 80°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 335°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.3
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 440 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 705 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1070 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 7450 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)