KOBOLTTI(II)OKSIDI ICSC: 1551
Lokakuu 2004

Kobolttioksidi
CI Pigmentti musta 13
CAS # 1307-96-6 CoO
RTECS # GG2800000 Molekyylimassa: 74.9
YK # 3288
Indeksi # 027-002-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.) Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-43-50/53
S: (2-)-24-37-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT5-II
Erillään vetyperoksidista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KOBOLTTI(II)OKSIDI ICSC: 1551
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
MUSTIA - VIHREITÄ KITEITÄ TAI JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi vetyperoksidin kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Co): 0.02 mg/m³ (TWA) A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI) (ACGIH 2012).
HTP (Co): 0.02 mg/m³ (8 h) (Suomi 2012).
MAK (Co): (hengittyvä fraktio) imeytyy ihon kautta (H); herkistää hengitysteitä ja ihoa (Sah); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2012).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Hengittäminen voi aiheuttaa astmaattisia reaktioita (ks. huomautukset).

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 1935°C
Tiheys: 5.7-6.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle. Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan koboltti 130 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua koboltille, ts. virtsan kobolttipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 25 nmol/l (Työterveyslaitos 2012).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 202 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)