AMMONIUMSULFAMAATTI ICSC: 1555
Lokakuu 2004

Sulfamihappo, monoammoniumsuola
Ammoniumamidosulfonaatti
Ammoniumsulfamidaatti
CAS # 7773-06-0 H6N2O3S / NH4OSO2NH2
RTECS # WO6125000 Molekyylimassa: 114.1
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään voimakkaista hapettimista, hapoista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
AMMONIUMSULFAMAATTI ICSC: 1555
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖNTÄ - VALKOISTA, HYGROSKOOPPISTA, KITEISTÄ JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan yli 160°C:n, jolloin muodostuu ammoniakkia, typen oksideja ja rikin oksideja. Aineen vesiliuos on heikko happo. Syövyttää niukkahiilistä terästä. Kosketuksissa kuuman veden kanssa voi muodostaa suuria määriä vesihöyryä. Reagoi happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP: 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 20 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK: IIb (arvoa ei ole annettu mutta tietomateriaali on olemassa) (DFG 2004).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 160°C
Sulamislämpötila: 131°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.8
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2 g/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)