TRIMETYYLIFOSFIITTI ICSC: 1556
Lokakuu 2004

Fosforihappo, trimetyyliesteri
Trimetoksifosfiini
Metyylifosfiitti
CAS # 121-45-9 C3H9O3P / (CH3O)3P
RTECS # TH1400000 Molekyylimassa: 124.1
YK # 2329
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vaahtoa hiilidioksidia jauhetta.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 23°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 23°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla, mutta älä päästä vettä kosketuksiin aineen kanssa.
ALTISTUMISTAPA
EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. (Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite.)
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-III
NFPA-vaararuudukko: H1; F3; R1;
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista, vahvoista emäksistä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TRIMETYYLIFOSFIITTI ICSC: 1556
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen fosfiinia ja fosforin oksideja. Reagoi veden kanssa, jolloin muodostuu metanolia ja dimetyylifosfiittia Reagoi hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. Reagoi magnesiumperkloraatin kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 2 ppm (TWA) (ACGIH 2004).
HTP: 0.5 ppm; 2.6 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 10 ppm; 51 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK: IIb (arvoa ei ole annettu mutta tietomateriaali on olemassa); imeytyy ihon kautta (H); (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Höyry ärsyttää hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 111.5°C
Sulamislämpötila: -78°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 3.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.3
Leimahduslämpötila: 23°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 250°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2600 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)