NONOKSINOLI-9 ICSC: 1558
Lokakuu 2006

Nonyylifenoksipolyetoksietanoli
CAS # 26571-11-9 C9H19(C6H4)(OC2H4)9OH
RTECS #
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet

Raitis ilma, lepo.
Iho


Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NONOKSINOLI-9 ICSC: 1558
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAINEN NESTE.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 250°C
Sulamislämpötila: 6°C
Liukoisuus veteen: kohtalainen
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): >1
Leimahduslämpötila: 197°C c.c.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tämän kemikaalikortin tiedot koskevat NONOKSINOLI-9. Polyetyleenimono(p-nonyylifenyyli)eetteriglykoli -ryhmän (C_9H_1_9(C_6H_4)(OC_2H_4)_nOH) CAS-numero on 26027-38-3 ja RTECS-numero on RB1299090. Etyleenioksidiyksiköiden keskimääräinen määrä (n) per molekyyli ilmoitetaan nonoksinolin perässä olevalla numerolla. Tämän aineryhmän aineet ovat ei-ionisia, pinta-aktiivisia aineita ja niitä käytetään pesuaineissa, emulgointiaineissa, kostutusaineissa, hajotusaineena, stabilointiaineena, pinta-aktiivisten aineiden synteesien väliaineena ja vaahtoamisen estoaineena. Nonoksinolit -9 ja -11 ovat spermisidejä (siittiöitä tuhoavia). Nonoksinoleja -4, -15 ja -30 käytetään apuna lääketeollisuudessa (pinta-aktiivisena aineena).
Ryhmän aineet, jossa n < 15, ovat keltaisia - värittömiä nesteitä; n > 20 ovat vaaleankeltaisia - luonnonvalkoisia pastoja tai vahoja. Aineet, joilla n < 6 ovat liukenevia öljyyn; n > 6 ovat veteen liukenevia.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)