1-TETRADEKEENI ICSC: 1566
Lokakuu 2004

Tetradek-1-eeni
alfa-Tetradekeeni
CAS # 1120-36-1 C14H28 / CH3(CH2)11CH=CH2
RTECS # Molekyylimassa: 196.4
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste kannellisiin astioihin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-TETRADEKEENI ICSC: 1566
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää kumia, maalipintoja ja kalvomateriaaleja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 252°C
Sulamislämpötila: -12°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.78
Leimahduslämpötila: 107°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 239°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.3-4.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 7.08
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti vesieliöihin.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)