2-PROPYLEENIGLYKOLI-1-ETYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 1574
Lokakuu 2004

1-Etoksi-2-propanoliasetaatti
2-Etoksi-1-metyylietyyliasetaatti
1-Etoksi-2-asetoksipropanoli
1-Etoksi-2-propyyliasetaatti
2PG1EEA
CAS # 54839-24-6 C7H14O3 / C2H5OCH2CH(CH3)OCOCH3
RTECS # Molekyylimassa: 146.2
YK # 3272
Indeksi # 603-177-00-8
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 53°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 53°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Tuuleta. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Huuhdo sitten runsaalla vedellä.
EU-luokitus
R: 10-67
S: (2-)-24
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-III
Paloturvallinen tila.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-PROPYLEENIGLYKOLI-1-ETYYLIEETTERIASETAATTI ICSC: 1574
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu etikkahappohuuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 160°C
Sulamislämpötila: -89°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 9.5
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.227
Leimahduslämpötila: 53°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 325°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.0-9.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.76
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)