SYKLOTETRAMETYLEENITETRANITRAMIINI ICSC: 1575
Huhtikuu 2005

HMX
Oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetratsokiini
Oktogeeni
CAS # 2691-41-0 C4H8N8O8
RTECS # XF7450000 Molekyylimassa: 296.2
YK # 0226 (kostutettu), 0484 (flegmatoitu)
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Räjähtävää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Vältä iskuja ja hankausta.
Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet (ks. nieleminen)
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Sekavuus. Uneliaisuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku.) Peitä vuotanut aine vedellä. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-10G1.1
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SYKLOTETRAMETYLEENITETRANITRAMIINI ICSC: 1575
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

FYSIKAALISET VAARAT:
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta. Aine hajoaa kuumentuessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti happojen ja emästen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen ärtyisyyteen, kouristuksiin ja tajunnantason laskuun. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 275°C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: <0.1
Itsesyttymislämpötila: 234°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin.
HUOMAUTUKSET
Palaminen suljetussa tilassa voi johtaa räjähdykseen. Aine voidaan kuljettaa kostutettuna, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä tai vahalla flegmatoituna.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6490 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 630 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)