PENTAERYTRITOLITETRANITRAATTI ICSC: 1576
Huhtikuu 2005

2,2-Bis(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidiolitetranitraatti
PETN
Pentaerytriittitetranitraatti
CAS # 78-11-5 C5H8N4O12 / C(CH2ONO2)4
RTECS # RZ2620000 Molekyylimassa: 316.1
YK # 0411 (flegmatoitu)
Indeksi # 603-035-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Räjähtävää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara.
Vältä iskuja ja hankausta. Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Huimaus. Päänsärky.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Huimaus. Päänsärky.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.) Poista kaikki syttymislähteet. Peitä vuotanut aine vedellä. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: E
R: 3
S: (2-)-35
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-10G1.1
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PENTAERYTRITOLITETRANITRAATTI ICSC: 1576
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ - VALKOISIA, KITEITÄ TAI JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia verenkiertoelimissä, johtaen verenpaineen laskuun. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa.
Sulamislämpötila: 138°C
Tiheys: 1.77 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.6
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita: 0150 PETN KOSTUTETTU, vähintään 25 massa-% vettä sisältävänä, vaaraluokka 1.1D; FLEGMATOITU, vähintään 15 massa-% stabilointiainetta sisältäväna.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1660 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)