FERRIOKSIDI ICSC: 1577
Lokakuu 2004

Vedetön ferrioksidi
Rauta(III)oksidi
Dirautatrioksidi
Rautatrioksidi
Ferriseskvioksidi
CAS # 1309-37-1 Fe2O3
RTECS # NO7400000 Molekyylimassa: 159.7
YK # Ks. Huomautukset
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo.
Iho


Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P1-luokan pölynsuodatin inerttiä pölyä vastaan.) Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FERRIOKSIDI ICSC: 1577
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
PUNERTAVIA - RUSKEITA - MUSTIA KITEITÄ TAI JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi hiilimonoksidin kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (alveolijae): 5 mg/m³ (TWA); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2006).
HTP (Fe, huurut): 5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
MAK (alveolijae): 1.5 mg/m³ (DFG 2005).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja, johtaen hyvänlaatuiseen pölykeuhkosairauteen (sideroosi).
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 1565°C
Tiheys: 5.24 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Itsestään syttyvälle rautaoksidille on olemassa YK-numero: 1376, rautaoksidi, käytetetty; tai rautaoksidi, huokoinen, käytetty, joka on saatu kivihiilikaasun puhdistuksessa.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)