NITROSYYLIKLORIDI ICSC: 1580
Huhtikuu 2005

Typpioksikloridi
Typpikloridioksidi
CAS # 2696-92-6 ClNO
RTECS # QZ7883000 Molekyylimassa: 65.46
YK # 1069
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa sekoittua palaviin aineisiin.
Jos palo on lähiympäristössä: jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla, mutta vettä ei saa päästää aineeseen.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Polttaa.
Silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! (Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) Tuuleta. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista kaasu vesisumulla. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3
YK-lisävaara: 8

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20G2TC NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R1;
Erillään yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NITROSYYLIKLORIDI ICSC: 1580
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAINEN KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää metallia. Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset).

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -5 - -6°C
Sulamislämpötila: -64°C
Tiheys: 2.99 g/l
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 340
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.3
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 5.2
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)