METYYLIKLOORISILAANI ICSC: 1587
Huhtikuu 2005

Kloori(metyyli)silaani
(kaasupullo)
CAS # 993-00-0 CH5ClSi
RTECS # Molekyylimassa: 80.6
YK # 2534
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Erittäin helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Kurkkukipu. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Kipu. Punoitus. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen..
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3
YK-lisävaara: 2.1 ja 8

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20G2TFC
Paloturvallinen tila. Ilmanvaihto lattiatasosta. Viileä. Kuiva. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
METYYLIKLOORISILAANI ICSC: 1587
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumien pintojen tai avotulen vaikutuksesta aine hajoaa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin emästen kanssa muodostaen syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti veden kanssa muodostaen kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Syövyttää monia metalleja veden läsnäollessa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. huomautukset.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa keuhkoja. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keuhkoissa, johtaen krooniseen keuhkoputkentulehdukseen. Ks. Huomautukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 18.3
Leimahduslämpötila: -9°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. Tämän aineen toksikologiset tiedot perustuvat vetykloridiin. Katso myös ICSC 0163.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)