VALKOINEN MINERAALIÖLJY ICSC: 1597
Lokakuu 2006

Paraffiiniöljy
CAS # 8042-47-5
RTECS # PY8047000
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet


Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Ripuli.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
VALKOINEN MINERAALIÖLJY ICSC: 1597
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VISKOOSINEN, VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen hiilimonoksidia. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 218-643°C
Tiheys: 0.81-0.894 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: merkityksetön
Leimahduslämpötila: 115°C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 260-371°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: >6
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Pitkälle jalostettu öljy, tyypillinen fraktio C14-C20. Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmaantuvat vasta useiden tuntien tai jopa päivien kuluttua. Hakeuduttava lääkäriin, jos esiintyy hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)