DIFOSGEENI ICSC: 1630
Huhtikuu 2007

Muurahaishapon trikloorimetyyliesteri
Trikloorimetyylikloroformaatti
CAS # 503-38-8 ClCOOCCl3
RTECS # LQ7350000 Molekyylimassa: 197.83
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Polttava tunne. Kiristävä tunne rinnassa. Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. Huomautukset).
Hengityksensuojain. Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIFOSGEENI ICSC: 1630
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten kloorikaasua ja fosgeenia. Reagoi veden kanssa muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää hengitysteitä, ihoa ja silmiä. Kyynelvuotoa aiheuttava. Tämän aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset).

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 101.3 kPa:ssa: 128°C
Sulamislämpötila: -57°C
Tiheys: 1.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.83
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.08
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.49
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Katso myös ICSC 0007 (fosgeeni).
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)