AMMONIUMPIKRAATTI ICSC: 1631
Huhtikuu 2007

2,4,6-Trinitrofenolin ammoniumsuola
Ammoniumkarbatsoaatti
CAS # 131-74-8 NH4C6H2N3O7
RTECS # Molekyylimassa: 246.14
YK # 0004
Indeksi # 609-010-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja). Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Ks. huomautukset.
EI avotulta.
Runsaasti vettä, vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähdysvaara iskuista tai hankauksesta sekä kosketuksesta pelkistävien aineiden kanssa.
Vältä iskuja ja hankausta.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Polttava tunne. Yskä.
Ks. Nieleminen.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Karheus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Verinen virtsa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Eristä vaara-alue! Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T
R: 3-23/24/25
S: (1/2-)-28-35-37-45
Huomautus: [A]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-10G1.1
Erillään yhteensopimattomista aineista (Ks. Kemialliset vaarat). Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
AMMONIUMPIKRAATTI ICSC: 1631
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
PUNAISIA TAI KELTAISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta. Voi räjähtää kuumentuessaan. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja, kuten typen oksideja. Reagoi kiivaasti metallien ja pelkistävien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi betonin ja kipsilaastin kanssa muodostaen pikriinihapon suoloja, jotka ovat jopa ammoniumpikraattia herkempiä iskuille.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa ja silmiä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen verisolujen tuhoutumiseen ja asidoosiin.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa 265 °C:ssa
Tiheys: 1.72 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 1.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.4
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Yleensä lisätään 10-20 % vettä turvallista kuljetusta varten. Normaaleissa olosuhteissa palavaa; hapettuneena voi muodostua räjähtäväksi. Toinen YK-numero on 1310, jolloin vähintään 10 massa-%:a on vettä, vaaraluokka on 4.1 ja pakkausryhmä on I.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 66-220 mg/l.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)