1-KLOORI-3-NITROBENTSEENI ICSC: 1633
Huhtikuu 2007

Bentseeni, 1-kloori-3-nitro-
m-Kloorinitrobentseeni
CAS # 121-73-3 ClC6H4NO2
RTECS # CZ0940000 Molekyylimassa: 157.6
YK # 1578
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Siniset huulet ja kynnet. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Sekavuus. Kouristuksia.
Paikallispoisto. Hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset.
Iho VOI IMEYTYÄ! (ks. Hengitystiet)
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärinhoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Sininen iho. (ks. Hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT2-II ja 61S1578
NFPA-vaararuudukko: H2; F1; R0
Erillään palavista ja pelkistävistä aineista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-KLOORI-3-NITROBENTSEENI ICSC: 1633
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VAALEANKELTAISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten typen oksideja, klooria (ks. ICSC 0126), kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007), aiheuttaen samalla palo- ja räjähdysvaaraa. Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) imeytyy ihon kautta (H); (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. (Ks. Huomautukset.)

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen methemoglobiinin muodostumiseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 236°C
Sulamislämpötila: 44°C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.44
Leimahduslämpötila: 103 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.41
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
TLV (para-nitroklooribentseeni): 0.1 ppm; (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI); (ACGIH 2008). Katso myös ICSC 0028. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 300-470 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 890-1700 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,6-19 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 20-26 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)