N-(1,3-DIMETYYLIBUTYYLI)-N'-FENYYLI-p-FENYLEENIDIAMIINI ICSC: 1635
Lokakuu 2006

N-(4-Metyyli-2-pentyyli)-N'-fenyyli-1,4-diaminobentseeni
1,4-Bentseenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-
p-Fenyleenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-
6PPD
CAS # 793-24-8 C18H24N2
RTECS # ST1100000 Molekyylimassa: 268.4
YK # 3077
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojavaatetus. Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan, suojakäsineet. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-90GM7-III
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
N-(1,3-DIMETYYLIBUTYYLI)-N'-FENYYLI-p-FENYLEENIDIAMIINI ICSC: 1635
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
RUSKEAA - SINIPUNAISTA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. MUUTTUU TUMMANRUSKEAKSI VALON VAIKUTUKSESTA .

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä ja ihoa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 370°C
Sulamislämpötila: 45-48°C
Tiheys: 1.02 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.01
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 200°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: n. 500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.4
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 893 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3000 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)