KALSIUMSYANAMIDI ICSC: 1639
Lokakuu 2006

Kalsiumkarbimidi
Syanamidi, kalsiumssuola
CAS # 156-62-7 CN2.Ca
RTECS # GS6000000 Molekyylimassa: 80.1
YK # 1403
Indeksi # 615-017-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa (epäpuhtaudet muodostavat palovaaran). Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa päästä kosketuksiin veden kanssa.
Kuivaa jauhetta. EI hiilidioksidia, vaahtoa tai vettä.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara veden tai metallien kanssa.


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Kurkkukipu. Ks. Huomautukset.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Ks. Huomautukset.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan. Peitä vuotanut aine palamattomaan, reagoimattomaan, kuivaan imeytysaineeseen. Lakaise valunut aine kannellisiin, muovisiin astioihin. EI saa huuhdella viemäriin.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 22-37-41
S: (2-)-22-26-36/37/39
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-43GW2-II+III
NFPA-vaararuudukko: H-; F3; R1; W
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KALSIUMSYANAMIDI ICSC: 1639
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa veden vaikutuksesta, jolloin muodostuu syanamidia (ks. ICSC0424), ammoniakkia, kalsiumhydroksidia ja asetyleenia, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja, jolloin muodostuu syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.5 mg/m³ (TWA) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2007).
HTP: 0.5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007). HTP: 1.5 mg/m³ (15 min) (Suomi 2007).
MAK ((hengittyvä jae)): 1 mg/m³; imeytyy ihon kautta (H); hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa kuumennettaessa
Tiheys: 2.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin.
HUOMAUTUKSET
Yhdessä jopa pienenkin alkoholimäärän kanssa aiheuttaa vaikutuksia verenkiertoelimistössä ja keskushermostossa, johtaen punastumiseen, sydämentykytyksiin, alhaiseen verenpaineeseen (hypotensia) ja kiihtyneeseen hengitykseen (hyperventilaatio). Vaikutukset voivat viivästyä. Kaupallinen kalsiumsyanamidi on kiteistä ainetta, joka sisältää pieniä määriä kalsiumkarbidia, joka voi tuottaa asetyleeniä tuotanto- tai säilytysastioissa. Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa. YK 1403: Kalsiumsyanamidi, yli 0,1 % kalsiumkarbidia sisältävä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 158 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >0.105 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 590 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)