PERHYDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIATSIINI ICSC: 1641
Huhtikuu 2007

Heksogeeni
Sykloniitti
Syklotrimetyleenitrinitramiini
RDX (Royal Demolition Explosive)
CAS # 121-82-4 C3H6N6O6
RTECS # XY9450000 Molekyylimassa: 222.1
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Räjähtävää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Runsaasti vettä, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähdysvaara.
Vältä iskuja ja hankausta. Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Heikkous. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. Hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-10G1.1
Aine tulisi pitää kosteana. Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään palavista aineista ja voimakkaista hapettimista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PERHYDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIATSIINI ICSC: 1641
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA TAI VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi hajota räjähdyksenomaisesti iskun, hankauksen tai tärähdyksen vaikutuksesta. Voi räjähtää kuumentuessaan muodostaen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja palavien aineiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,5 mg/m³ (TWA); (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2008).
HTP: 1,5 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2007).
HTP: 4,5 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2007).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen ärtyisyyteen, unettomuuteen, kouristuksiin ja tajuttomuuteen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 205.5°C
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.87
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Tekninen laatu voi sisältää epäpuhtauksia, jotka muuttavat aineen terveysvaikutuksia. Ainetta voidaan kuljettaa joko YK-numerolla 0072: SYKLOTRIMETYLEENITRINITRAMIINI (SYKLONIITTI; HEKSOGEENI; RDX), KOSTUTETTU, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä; tai YK-numerollla 0483: SYKLOTRIMETYLEENITRINITRAMIINI (SYKLONIITTI; HEKSOGEENI; RDX), FLEGMATOITU.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 4-16 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 100 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)