SYKLOHEKSAANIDIKARBOKSYYLIHAPPOANHYDRIDI ICSC: 1643
Marraskuu 2006

1,3-Isobentsofuraanidioni, heksahydro-
Sykloheksaani-1,2-dikarboksyylihappoanhydridi
Heksahydro-isobentsofuraani-1,3-dioni
Heksahydroftaalianhydridi
HHPA
CAS # 85-42-7 C8H10O3
RTECS # Molekyylimassa: 154.2
YK #
Indeksi # 607-102-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Runsaasti vettä.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Vinkuva hengitys. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. Huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Ripuli.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 41-42/43
S: (2)-23-24-26-37/39
Huomautus: [C]
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Kuiva. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SYKLOHEKSAANIDIKARBOKSYYLIHAPPOANHYDRIDI ICSC: 1643
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa hitaasti ollessaan kosketuksissa veden kanssa muodostaen happoja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,005 mg/m³ (kattoarvo) (hengittyvä jae ja höyry) (STEL); (herkistävä); (ACGIH 2008).
HTP: 0,01 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007).
MAK: herkistää hengitysteitä (Sa); (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa ja ärsyttää voimakkaasti silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 296°C
Sulamislämpötila: 35-36°C
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 21.4
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)