1,2-DIMETYYLIHYDRATSIINI ICSC: 1662
Huhtikuu 2007

Symmetrinen dimetyylihydratsiini
N,N'-Dimetyylihydratsiini
SDMH
CAS # 540-73-8 C2H8N2 / H3CNHNHCH3
RTECS # MV2625000 Molekyylimassa: 60.1
YK # 2382
Indeksi # 007-013-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin hapettimien kanssa.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, runsaasti vettä, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Palo- ja räjähdysvaara joutuessaan kosketuksiin hapettimien kanssa.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ks. Huomautukset.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Huomautukset.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Ks. Huomautukset
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 45-23/24/25-51/53
S: 53-45-61
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-lisävaara: 3
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GTF1-1
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,2-DIMETYYLIHYDRATSIINI ICSC: 1662
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, SAVUAVA JA HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. MUUTTUU KELTAISEKSI ILMAN VAIKUTUKSESTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten typen oksideja. Aine on voimakas pelkistin ja reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa. Reagoi kiivaasti happojen kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muovia, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 2; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Altistuminen voi johtaa kuolemaan.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa, johtaen kudosvaurioihin. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 81°C
Sulamislämpötila: -9°C
Tiheys: 0.83 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 100
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.07
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduslämpötila: < 5°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.4 - 20
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.54 (arvioitu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota kaloihin.
HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu. Tiedot samankaltaisista aineista antavat olettaa, että aineella voi olla vaikutuksia ympäristöön.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 280 ppm.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 7,9 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 38 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)