1-BROMI-3-KLOORIPROPAANI ICSC: 1665
Huhtikuu 2007

1-Kloori-3-bromipropaani
Trimetyleeniklooribromidi
CAS # 109-70-6 C3H6BrCl / Cl(CH2)3Br
RTECS # TX4113000 Molekyylimassa: 157.4
YK # 2688
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 57°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 57°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Vapina. Uneliaisuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen (ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S2688
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-BROMI-3-KLOORIPROPAANI ICSC: 1665
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja, kuten bromivetyä (Ks. ICSC 0282) ja kloorivetyä (Ks. ICSC 0163).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön sen höyryä hengittämällä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa, johtaen toimintavajeeseen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 143.3°C
Sulamislämpötila: -58.9°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.6
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.224
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 0.85
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.4
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduslämpötila: 57°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 3.2 - 8.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.18
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 930 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5700 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (24 h) = 75 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 171 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)