3,3'-DIAMINOBENTSIDIINI ICSC: 1666
Huhtikuu 2007

3,3',4,4'-Bifenyylitetramiini
(1,1'-Bifenyyli)-3,3',4,4'-tetramiini
3,3',4,4'-Difenyylitetramiini
3,3',4,4'-Tetraminobifenyyli
Bifenyyli-3,3',4,4'-tetrayylitetramiini
CAS # 91-95-2 C12H14N4 / (NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
RTECS # DV8750000 Molekyylimassa: 214.3
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta sekä voimakkaista hapettimista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
3,3'-DIAMINOBENTSIDIINI ICSC: 1666
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
PUNAISESTA RUSKEAAN OLEVAA HYGROSKOOPPISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä sen aerosoleja hengittämällä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista silmä-ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 176°C
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Leimahduslämpötila: >200°C
Itsesyttymislämpötila: 560°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.09
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu. Tämän kortin suositukset koskevat myös 3,3'-Diaminobentsidiinitetrahydrokloridia, CAS-numero 7411-49-6.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >3000 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)