TRIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO ICSC: 1675
Huhtikuu 2007

1,3,5-Trikloori-s-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
Symkloseeni
Trikloori-s-triatsiinitrioni
CAS # 87-90-1 C3Cl3N3O3
RTECS # XZ1925000 Molekyylimassa: 232.4
YK # 2468
Indeksi # 613-031-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa päästä kosketuksiin palavien aineiden kanssa.
Runsaasti vettä, vaahtoa, kuivaa jauhetta.
RÄJÄHDYS Räjähdysvaara kuumennettaessa sekä aineen joutuessa kosketuksiin palavien aineiden ja muiden sopimattomien materiaalien kanssa (ks. Kemialliset vaarat).

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla, mutta älä päästä vettä kosketuksiin aineen kanssa.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin, kuiviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, Xn, N
R: 8-22-31-36/37-50/53
S: (2-)-8-26-41-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-51GO2-I+II+III
NFPA-vaararuudukko: H2; F0; R2; ox
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään amiineista, palavista ja pelkistävistä aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TRIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO ICSC: 1675
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja. Voi räjähtää kuumentuessaan. Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Reagoi kiivaasti ammoniakin, ammoniumsuolojen ja amiinien sekä natriumkarbonaatin (sooda) kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi vahvojen happojen kanssa muodostaen myrkyllistä kaasua (klooria; ks. ICSC 0126).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengitysteitä sekä ärsyttää lievästi ihoa. Syövyttävää nieltynä. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset).

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa >225 °C:ssa
Tiheys: 2.07 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 1.2
Höyrynpaine, Pa °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.26
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Aine hajoaa vedessä muodostaen hypokloori- ja syanuurihappoa. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. Katso myös ICSC 1313 (syanuurihappo).
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 400-750 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: n. 300 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,08-0,37 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,17-0,80 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)