ETIDIUMBROMIDI ICSC: 1676
Lokakuu 2006

Fenantridinium, 3,8-diamino-5-etyyli-6-fenyyli-, bromidi
2,7-Diamino-10-etyyli-9-fenyylifenantridiniumbromidi
Homidiumbromidi
CAS # 1239-45-8 C21H20N3.Br
RTECS # SF7950000 Molekyylimassa: 394.4
YK # 2811
Indeksi # 999-118-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin voimakkeiden hapettimien kanssa.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto. Hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Huuhdo sitten runsaalla vedellä.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT2-I
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETIDIUMBROMIDI ICSC: 1676
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
PUNAISIA - RUSKEITA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen bromivetyä (ICSC 0282) ja typen oksideja (ICSC:t 0930 ja 1311). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Ks. Huomatukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 238-240°C
Tiheys: 0.34 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 5
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Leimahduslämpötila: > 100°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.1
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu. Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1503 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)