TRIS(2-KLOORIETYYLI)FOSFAATTI ICSC: 1677
Huhtikuu 2007

Tri(beta-kloorietyyli)fosfaatti
Tris(2-kloorietyyli)ortofosfaatti
Etanoli, 2-kloori-, fosfaatti (3:1)
TCEP
CAS # 115-96-8 C6H12Cl3O4P / (ClCH2CH2O)3PO
RTECS # KK2450000 Molekyylimassa: 285.5
YK # 3082
Indeksi # 015-102-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.


ALTISTUMISTAPA Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET.
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-40-51/53
S: (2-)-36/37-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-90GM6-III
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TRIS(2-KLOORIETYYLI)FOSFAATTI ICSC: 1677
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMÄSTÄ KELTAISEEN OLEVA NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan yli 320 °C:en muodostaen kloorivetyä ja fosforin oksideja. Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa
Sulamislämpötila: -51°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.78 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa °C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.8
Leimahduslämpötila: 202 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 480°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.78
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. TCEP lyhennettä voidaan käyttää myös trikloorietanoli-1-fosfaatille, joka on kuitenkin eri yhdiste.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1230 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >5000 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >28000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 90-250 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 235-450 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)