GLYSIDYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 1679
Lokakuu 2006

2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti
Glysidyylialfa-metyyliakrylaatti
Metakryylihappo, 2,3-epoksipropyyliesteri
1-Propanoli-2,3-epoksimetakrylaatti
CAS # 106-91-2 C7H10O3
RTECS # OZ4375000 Molekyylimassa: 142.2
YK # 2810
Indeksi # 607-123-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 61°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 61°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 20/21/22-36/38-43
S: (2-)-26-28
Huomautus: [D]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-III
Varastoi vain stabiloituna. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytettävä pimeässä. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
GLYSIDYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 1679
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine mahdollisesti polymeroituu kuumentuessaan ja valon, peroksidien ja emästen vaikutuksesta. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palovaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 189°C
Sulamislämpötila: <-10°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.08
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 5; (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 0.42
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.9
Leimahduslämpötila: <61°C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.96
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.

LD50-arvo suun kautta rotalla: 451 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 450-480 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)