FLUORESOIVA VALKAISUAINE 220 ICSC: 1683
Lokakuu 2006

C.I. Fluoresoiva valkaisuaine 220
Ks. Huomautukset
CAS # 16470-24-9 C40H44N12O16S4.4Na
RTECS # GD0120200 Molekyylimassa: 1128
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Paikallispoisto. Hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan, suojakäsineet. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FLUORESOIVA VALKAISUAINE 220 ICSC: 1683
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA - KELTAISTA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja ja rikin oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa noin 330°C:ssa
Sulamislämpötila: > 300°C
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 15 (hyvä)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: - 2.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Koko IUPAC-nimi on tetranatrium-4,4'-bis((4-(bis(2-hydroksietyyli)amino)-6-(4-sulfonaattoaniliino)-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino)stilbeeni-2,2'-disulfonaatti.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)