STRONTIUMKARBONAATTI ICSC: 1695
Huhtikuu 2007

Strontianiitti
Hiilihappo, strontiumsuola (1:1)
CAS # 1633-05-2 SrCO3
RTECS # WK8305000 Molekyylimassa: 147.6
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: kaikki sammutusaineet soveltuvat.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä.
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään hapoista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
STRONTIUMKARBONAATTI ICSC: 1695
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOINEN HAJUTON JAUHE.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi happojen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista silmä- ja hengitystieärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Ks. Huomatukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa >1200 °C:ssa
Tiheys: 3.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 18°C:ssa: 0.011 (erittäin huono)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Strontium-ionille altistuminen aiheuttaa vaikutuksia luiden ja hampaiden kalsiumpitoisuudessa, mutta tutkimustulokset strontiumkarbonaatin haitallisuudesta ovat puutteelliset. Strontiumkarbonaatti esiintyy luonnossa strontianiittina. Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien ja luonnossa strontianiittina esiintymisen perusteella SrCO3 on kiinteässä muodossaan stabiili ja melko inertti aine. Sen voidaan olettaa olevan ympäristössä pysyvää ja kulkeutuvan pääasiassa maaperään.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)