ETYYLI-tert-BUTYYLIEETTERI ICSC: 1706
Marraskuu 2009

ETBE
2-Etoksi-2-metyylipropaani
Etyyli-1,1-dimetyylietyylieetteri
CAS # 637-92-3 C6H14O
RTECS # KN4730200 Molekyylimassa: 102.2
YK # 1179
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, runsaasti vettä, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Uneliaisuus. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho Kuiva iho. Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Kurkkukipu. Aspiraatiovaara! (Lisäksi ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytettävä pimeässä. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETYYLI-tert-BUTYYLIEETTERI ICSC: 1706
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan ja joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen tai liekkien kanssa muodostaen ärsyttäviä höyryjä. Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja ilman ja valon vaikutuksesta.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 5 ppm (TWA) (ACGIH 2010).
HTP: 5 ppm; 25 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen voi johtaa tajunnantason laskuun.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 70-73°C
Sulamislämpötila: - 94°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.75
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 1.2 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 12.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.3
Leimahduslämpötila: -19°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 375°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.2 - 7.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.28
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: >2000 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)