VANILLIINI ICSC: 1740
Marraskuu 2009

4-Hydroksi-3-metoksibentsaldehydi
2-Metoksi-4-formyylifenoli
CAS # 121-33-5 C8H8O3
RTECS # YW5775000 Molekyylimassa: 152.14
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo.
Iho

Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä ja halogeeneista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
VANILLIINI ICSC: 1740
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA - KELTAISTA, KITEISTÄ JAUHETTA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen ärsyttäviä höyryjä. Reagoi kiivaasti halogeenien, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 285°C
Sulamislämpötila: 81-83°C
Tiheys: 1.06 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 1.0
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Leimahduslämpötila: 153 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: >400°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.21
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3500 - 4000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 57 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)