2-METYYLIBUT-3-YYN-2-OLI ICSC: 1746
Marraskuu 2009

2-Metyyli-3-butyyn-2-oli
Etynyylidimetyylikarbinoli
CAS # 115-19-5 C5H8O / (CH3)2C(OH)CCH
RTECS # ES0810000 Molekyylimassa: 84.1
YK # 1987
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Hiilidioksidia, vaahtoa, kuivaa jauhetta. EI vettä.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Räjähdysvaara kuparin kanssa.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla, mutta älä päästä vettä kosketuksiin aineen kanssa.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen Huimaus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F3; R1;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, hapoista, kuparista. Viileä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-METYYLIBUT-3-YYN-2-OLI ICSC: 1746
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi hapettimien kanssa. Reagoi kuparin kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran. Reagoi kiivaastihappojen kanssa. Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Kuumien pintojen tai avotulen vaikutuksesta aine hajoaa, jolloin muodostuu ärsyttäviä höyryjä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
TLV-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 104-105°C
Sulamislämpötila: 2.6°C
Tiheys: 0.9 kg/m³
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.9
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.04
Leimahduslämpötila: 20 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 350°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.8-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.318
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1300-2600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >20 mg/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)