3-METYYLIBUTANAALI ICSC: 1748
Marraskuu 2009

Isovaleraldehydi
Isopentaldehydi
Isopentanaali
CAS # 590-86-3 C5H10O / (CH3)2CHCH2CHO
RTECS # ES3450000 Molekyylimassa: 86.1
YK # 2058
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Kuivaa hiekkaa, hiilidioksidia, kuivaa jauhetta. EI vettä.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.
Ilmanvaihto. Vältä sumun hengittämistä.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F3; R0;
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
3-METYYLIBUTANAALI ICSC: 1748
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen ärsyttäviä höyryjä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 92.5°C
Sulamislämpötila: -51°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/100 ml: 2 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 6.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduslämpötila: -3 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 175°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.0-6.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.31
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: >5000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla: 91 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3,25 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)